català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Els catàlegs > Preguntes freqüents

Què entenem per «inventari» i per «catàleg»? L’inventari d'un fons o arxiu és la relació dels objectes (documents, fotografies, instruments…) que el componen. El catàleg d’un fons és el conjunt de fitxes o registres que descriuen, de forma individual, els objectes que el componen.

Quina importància tenen els inventaris i els catàlegs? L’inventari  i la catalogació d’un fons representen les primeres passes per a conèixer, preservar i valorar el patrimoni documental d’una persona, una institució o una comunitat científica. Un cop realitzats, inventaris i catàlegs esdevenen eines essencials per a conservar i difondre la memòria de la ciència contemporània.

En relacionar completament els documents conservats, l’inventari impedeix la dispersió del fons i permet resseguir-ne qualsevol desenvolupament posterior (transformacions, desaparicions, adquisicions…).

La catalogació, per la seva banda, aporta un coneixement més detallat del fons i el seu contingut, sense arribar, però, a la descripció o anàlisi individual i exhaustiva dels documents que l’integren.

Què es una transcripció? Una transcripció és el text que reprodueix un enregistrament o entrevista. Amb el pas a un sistema d’escriptura, es depura la sintaxi de les idees expressades, s’hi aplica la puntuació ortogràfica, i s’eliminen elements característics del discurs oral, per tal d’adequar-lo a la forma escrita i facilitar-ne la lectura i l’anàlisi. Les transcripcions han de ser revisades i aprovades per la persona entrevistada.

bottom