català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Departament de Física

Descripció del fons

El Departament de Física és l’estructura encarregada de promoure i d’organitzar la docència i la recerca en Física a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La Facultat de Ciències de la UAB va iniciar les seves activitats acadèmiques el curs 1969-70 a la Casa de Convalescència de l'Hospital de Sant Pau a Barcelona. Aquest primer any s'hi varen impartir només les classes corresponents al curs Selectiu. A partir del curs següent, 1970-71, es varen iniciar les activitats de les Seccions de Física, Química i Biologia, que impartien les classes del segon curs. El curs 1971-1972, la Facultat de Ciències es va traslladar als nous edificis del Campus de Bellaterra.

Definició de l’espai i resum de resultats
Les peces històriques d’aquest Departament es troben a tres espais diferenciats: despatxos, Laboratori de Física General; Laboratoris del Grup d’Òptica, Laboratori de Termodinàmica, Laboratori de Electromagnetisme i Laboratori Avançat (col•lecció de Microones).

Laboratori de Física General
En aquest laboratori es van trobar 39 peces històriques en els següents espais del laboratori: C7/1141; C7/120; C7/114; C7/112 i C7/120 (hores d’ara traslladats a noves dependències al C3/302) i C3/230. En els espais C7/114 i C7/124 es trobaven disposades, de forma aïllada, algunes peces, mentre que en les C7/1141 i C7/120 es disposava d’un seguit d’aparells (panells universals) que si bé encara estan en ús s'han inclòs en l'inventari com a peces que podrien ser considerades en un futur proper com a patrimoni històric. Les raons per fer això han estat la immediata obsolescència i el valor afegit que els atorga el fet que alguns d'ells han estat modificats per l'encarregat del laboratori per a una millor utilització en les pràctiques amb els estudiants.
El grup més important i nombrós de peces inventariades (26) es trobaven agrupats en l'espai C7/112 (ara al C3/302), corresponent a una agrupació aleatòria d'aparells que han estat disposats aquí expressament pel seu valor històric i amb l'objectiu, no assolit, de ser exhibides. En aquest cas la seva disposició és inadequada sense cap tipus d'informació associada i sense tractament o cura especial per tal d'evitar la seva pèrdua o que es facin malbé. Aquesta situació es veuria resolta amb la instal•lació d'una vitrina on poguessin ser dipositats i, fins i tot, exhibits.
                
Aquestes peces tenen procedències diverses, tant del laboratori de Física General mateix com d'altres laboratoris. No existeix registre d'aquests trasllats excepte el coneixement, no registrat, que d'això té el laborant. El mateix succeeix amb la història dels aparells històrics propis de laboratori, la majoria provinents d'una compra general d'equip realitzada just en el naixement de la dependència (en 1970) quan va ser instal•lada a l'Hospital de Sant Pau.
En general, la col•lecció de peces del Laboratori de Física General, representa la història de la dependència des de la seva creació ara fa gairebé quaranta anys. La funció bàsicament docent de les peces fa que no tinguin associades històries sobre desenvolupaments científics i tecnològics. No obstant això, resulta important seguir la pista a l’ús que es va donar al microscopi Leitz per a detecció de traces de xoc de partícules en l’atmosfera, procedents de una dependència universitària encara no coneguda.

Grup d’Òptica
Es van trobar 14 peces històriques en els següents espais: Laboratori de Sistemes No Lineals [C3/-138]; Laboratori de Refracció Cònica [C3/-140]; Laboratori de Tractament d’Imatges [C3/-142], i laboratoris Docents d’Òptica [C3-116]. En general les peces es troben disposades de forma aïllada, sense cap tipus d'informació associada, i sense tractament o cura especial per evitar que es deteriorin i es perdin.

En els Laboratoris Docents es troben algunes peces que s'han inclòs en l'inventari, ja que malgrat que són de concepció i fabricació antiga no han canviat molt amb el temps (refractòmetre, espectròmetre i interferòmetre) i s'utilitzen actualment per a determinades pràctiques.

En els Laboratoris de Refracció Cònica i en el de Sistemes no Lineals es troben una sèrie d'aparells i tubs làser, o relacionats amb el seu funcionament. Aquest làsers són veritables peces històriques ja que han estat dissenyats o fabricats en la mateixa UAB o bé han estat fabricats en laboratoris externs però portats a Barcelona per algun membre o estudiant del grup de la UAB. En tot cas, el grup de peces -lamentablement incomplet- representa la història d'aquest tipus d'aparells i d'investigació.

En el Laboratori de Tractament d’Imatges es troben poques peces susceptibles de ser considerades com a patrimoni històric. Entre aquestes, les lents de cristall líquid extretes de videoprojectors i un làser d’Argó que està pràcticament en desús per problemes de desgast del tub, per l'alt consum d'aigua i l'alt cost de manteniment i reparació. 

L’any 2010 féu 50 anys del descobriment del làser, la història del qual a Europa i particularment a Espanya i Catalunya ha tingut com a protagonista al Grup d’Òptica de la UAB on es considera es va desenvolupar el primer làser del país i possiblement de l’Estat, malgrat que hi ha un “disputa històrica” sobre aquesta paternitat amb universitats de Madrid. El material d’arxiu, la informació oral i el patrimoni científic relacionat amb els aparells i tubs làser que encara es conserven permetria esbrinar i divulgar aquesta i altres històries paral•leles.

Laboratori de Termodinàmica
En aquest laboratori (C3/220) es van trobar 31 peces històriques. Alguns dels instruments (7) encara es troben en ús sobre les taules del laboratori, essencialment per a efectes de demostració en docència. No obstant això, la major part de les peces inventariades es troben emmagatzemats en prestatges o en el sòl de dos petits magatzems dins del mateix laboratori.

Es destaquen com a peces importants del patrimoni d'aquest departament diversos registradors que reflecteixen l'evolució d'aquest tipus d'aparells en un rang de temps entre 1975 i 1985. Un parell de baròmetres i uns quants termòmetres de la dècada dels 70s també són representants d'aparells de l'època. La col•lecció es complementa amb diversos instruments per mesurar paràmetres elèctrics, banys de refrigeració i balances. La col•lecció tiene el potencial d’explicar la evolució d’aparells per a la mesura de paràmetres atmosfèrics i d’aparells de registre de dades universals. A més, la recerca feta amb alguns d’aquest aparells va donar com resultat la publicació d’articles de certa repercussió.

Laboratori de Electromagnetisme
En aquest laboratori es van trobar 67 peces històriques als espais  C5/304 i C5/312. Aquest espai es destaca por tenir aparells de grans mides (forns d'inducció i de buit, bombes i sistemes de buit, crio-compressors) que funcionen molt esporàdicament o ja no s'utilitzen, entre altres coses a causa de problemes tècnics (peces de recanvi i reparacions costoses) o per finalització dels projectes de recerca amb ells relacionats.

Uns quants aparells més es troben encara en ús a les taules del laboratori, essencialment per a efectes de demostració en docència (molí de boles, premsa, fonts d’energia, balances, transformadors, un susceptòmetre, una serra de baixa velocitat, etc.). Malgrat això, la major part de les peces inventariades es troben emmagatzemats en prestatges o en el sòl d’un petit magatzem dins del mateix laboratori o sobre una taula a l’entrada del mateix.

En general son aparells mesuradors de paràmetres elèctrics, bobines, generador de funcions, fonts d’energia, oscil•loscopis, entre altres. La majoria d’aquests aparells funcionen malgrat la precarietat de les tasques de conservació. No obstant això alguns aparells que es troben trencats. Es destaquen com a peces importants del patrimoni d'aquest departament diversos aparells fets per membres del mateix departament, els forns de buit i d’inducció i el sistema de buit Edwards, màquines pròpies de la tecnologia puntera.

Laboratori Avançat
El Laboratori Avançat serveix de suport a la assignatura del mateix nom, l'objectiu de la qual és apropar a l'estudiant al món de la física experimental des de les diferents àrees (estructura atòmica, fotònica, matèria condensada, nuclear i de partícules) i afermar el coneixement i comprensió dels fonaments físics.

En el laboratori Avançat (C3/230) es va inventariar un Equip de Solidificació Ràpida Líquid-Sòlid constuït al any 1990 a Angalterra per petició de la UAB i que vafuncionar fins fa 5 anys. Amb ell es van desenvolupar projectes de recerca importants que van donar com resultat la publicació de articles de repercussió.
bottom