català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

La gènesi del sincrotró ALBA

El projecte per construir el sincrotró ALBA es remunta als anys 1990. El SAC ha catalogat els documents que tracen la gènesi de la major instal·lació científica de Catalunya

El dilatat procés de disseny i construcció d'ALBA ha generat una rica documentació, que ha estat ordenada i catalogada per personal del SAC amb l'objectiu de conformar l'arxiu històric del laboratori. La col·laboració amb ALBA i el Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum de Sincrotró (CELLS) mostra que l'experiència del SAC en el tractament d'arxius científics no només permet tractar fons antics, sinó també aquells fons generats per la ciència en el passat més immediat.


L'edifici principal del sincrotr ALBA, per dins
L'edifici principal del sincrotró ALBA, per dins


L'enorme treball que implica la creació d'una infraestructura científica com el Laboratori de Llum de Sincrotró ofereix l'oportunitat de crear un arxiu que pugui ser utilitzat tant pels responsables del propi accelerador (per a la seva planificació estratègica, per exemple), com pels historiadors del futur. El SAC ha completat una descripció global del fons, que reflecteix les transformacions institucionals d'ALBA, el seu complex organigrama i la seva estructura legal, i que permetrà recuperar els fets que van dur a la construcció d'una infraestructura en la qual es calcula que s'hauran invertit al voltant de 176 milions d'euros en el moment de la seva inauguració. El treball del SAC en el Laboratori de Llum de Sincrotró ALBA té com objectiu que els documents generats en el transcurs de la seva activitat científica i administrativa quedin emmagatzemats de manera coherent i ordenada, seguint la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya i respectant l'estructura i organització del fons original. Els serveis que ofereix inclouen des de la conservació física del fons emmagatzematge en un entorn amb pH neutre, eliminació d'elements potencialment nocius com clips i grapes, etcètera, fins a la descripció dels documents, l'assignació d'un codi que permeti recuperar-los posteriorment i l'eliminació dels elements redundants o irrellevants, de comú acord amb l'administració del CELLS.

Es tracta, per exemple, de conservar la petjada de les negociacions polítiques, la definició d'objectius o l'elaboració de dictàmens tècnics a partir de documents tan diversos com actes de reunió, agendes, avisos, citacions, circulars, registres administratius, cartes, documents tècnics i cartogràfics, informes i memòries de projectes.


Principals components del Sincrotr ALBA
Principals components del Sincrotró ALBA


Fins a aquest moment, ja s'han tractat diferents conjunts de documents relatius a les relacions que, amb la finalitat d'impulsar el projecte, es van establir en els primers anys amb laboratoris de llum de sincrotró a Europa, Canadà, Estats Units i Japó. També estan catalogats els fons relatius als contactes amb la Joint Universities Accelerator School, els informes que es van realitzar sobre els acceleradors de partícules ja existents, i el material resultant d'unes jornades sobre les aplicacions industrials de la radiació de sincrotró celebrades entre usuaris potencials del laboratori.


Installacions del Sincrotr ALBA
Instal·lacions del Sincrotró ALBA


Els fons ofereixen una oportunitat inestimable per a documentar les diferents facetes del camí que s'ha recorregut per a comptar a Barcelona amb un laboratori de llum de sincrotró. Per donar només alguns exemples: pel que fa a l'estructura jurídica, resulten interessants els convenis entre les diferents institucions que financen la infraestructura, així com els pressupostos i els plans de treball. Quant al procés de planificació, es conserven els estudis tècnics a partir dels quals es va decidir la grandària de l'accelerador i el nombre d'estacions experimentals (i com es va anar modificant el projecte amb el temps), a més dels estudis geotècnics del terreny i les especificacions constructives.

La relació amb els proveïdors és també una font riquíssima d'informació. Un laboratori de llum de sincrotró requereix d'instrumentació que no existeix en el mercat i per a la qual es necessita realitzar prototips, a més que fan falta sofisticats equips informàtics.

D'acord amb el compromís del SAC de contribuir a un millor coneixement de la història de la ciència local, aquest arxiu permetrà entendre el procés de presa decisions relacionades amb una de les infraestructures científiques més importants actualment en marxa, i respondre preguntes tals com per quines es va decidir crear una nova font de llum de sincrotró en lloc d'aprofitar aquelles a les quals els científics espanyols ja tenien accés; qui van ser els grups científics que més van pesar per a l'aprovació del projecte i quins van ser els seus arguments; o com van reaccionar les empreses de l'entorn, entre moltes altres assumptes. ALBA, per la seva banda, es beneficiarà de la seva pròpia memòria per a la millor planificació del seu futur.

Referències:

Pascual de Sans, Ramon (2003). “El projecte de font de llum de sincrotró al Vallès”. Coneixement i Societat: Revista d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (1): 80-103. >>pdf.  Referències originals directe a la revista; el mateix per a l'altre article de Coneixement i societat  -Xavier Roqué 08/02/2010 20:46

Coneixement i societat, núm. 1, PDF

García Montalvo, José i Raya Vilchez, Josep M. (2005). “Potenciant la nova economia a Catalunya: una análisi econòmica de la font de llum de sincrotró del Vallés (ALBA)”. Coneixement i Societat: Revista d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, (9):32-59. >>pdf

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1355885

Pascual de Sans, Ramon (2003). “The synchrotron light source project in el Vallès”. Coneixement i Societat: Revista d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (1): 80-101. >>pdf

http://www.scribd.com/doc/22571306/The-Interaction-between-Information-and-Communication-Technologies-and-the-Network-Society-Manuel-Castells
bottom