català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Els Fons > Fons a Fons

Científic o Institució: Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya
Institució dipositària: Arxiu Nacional de Catalunya
Paraules Clau: Enginyeria
Període cobert: 1878-1992
Informació Addicional:

Creat el 1980 (decret del 8 de maig, d'estructuració del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya) en el primer govern estatutari presidit per Jordi Pujol.
Pel decret 9/1980, de 12 de maig, va assumir les funcions que en matèria d'indústria i energia eren exercides fins aleshores pel Departament d'Economia i Finances i d'acord amb les transferències Estat- Generalitat (Reial Decret 1384/1978, de 23 de juny). Posteriorment, amb els nous traspassos de serveis amplia les seves competències en assumir les de matèria de pous (Reial Decret. 1036/1984, de 9 de maig).
Per a l'exercici de les seves competències, el Departament es va dotar d'una estructura administrativa en unitats orgàniques el nombre de les quals va anar variant al llarg del temps. La primera estructuració fou fixada pel decret 143/1980, de 8 d'agost, que creava la Secretaria General Tècnica i dues direccions generals denominades d'Indústria i de Política Industrial, Tecnològica i Energètica.
La Direcció General d'Indústria va assumir la direcció dels Serveis Territorials d'Indústria creats per decret del 22 de novembre de 1978. Aquests serveis són estructurats pel decret 262/1980, de 28 de novembre, i radiquen a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
L'augment o modificació de competències va motivar que després de canvis parcials en la seva estructura, el 1989 es dugués a terme una reestructuració general del Departament (decret 88/1989, de 4 d'abril) augmentant el nombre de direccions generals que queden en quatre, denominades d'Indústria, d'Energia, de Seguretat industrial i de Promoció Comercial.
La Direcció general d'Energia assumeix les competències en matèria de control i inspecció del subministrament elèctric i de les instal·lacions mineres aquestes últimes exercides per la subdirecció general de Mines.
El Departament fou suprimit el 1996 (decret 184/1996, de 7 de juny) per la fusió amb el de Comerç, Consum i Turisme en el nou Departament d'Indústria, Comerç i Turisme quedant les seves unitats integrades en aquest Departament.

Descripció:

Documentació administrativa
Documentació Tècnica

Volum aproximat: 423,6 ml[tornar]

bottom