català | castellano | english home   sitemap   avís legal   crèdits   contacte  
home home

Els Fons

Científic o Institució: Junta de Reials Obres
Institució dipositària: Arxiu Municipal de Girona
Paraules Clau: Enginyeria
Període cobert: 1737-1766
Informació Addicional:

Aquest organisme que pertany a l’Administració borbònica de Felip V a la ciutat de Girona, representa l’autoritat real i respon a l’esperit de control i centralisme polític que s’instaura amb la nova ordenació del Decret de Nova Planta. Les funcions d’aquesta junta són l’execució de les obres de construcció, reparació i reforma de les
fortificacions, edificis militars per allotjar la guarnició, magatzems de queviures i de municions, així com la realització de les obres necessàries per a reparar les construccions de defensa de la ciutat dels aiguats del Ter i de l’Onyar (preses i murs de contenció). Integren aquesta Junta el Governador de Girona i districte que en serà el
president i en cas d’absència el substituirà el Tinent del Rei o el militar que tingui el comandament de la ciutat, el Comissari Real de Guerra, l’Enginyer militar i dos regidors de l’ajuntament de Girona escollits pel Rei a proposta del Capità General de Catalunya.
El Secretari i el Comptador de la Junta seran els mateixos de l’ajuntament però amb el mandat explícit de portar llibres separats. [con libros separados de los acuerdos de esta y de la quenta y razon de lo que se librare y pagar]. Respecte del finançament d’aquesta Junta, la qual no té ingressos propis ni finques ni altres propietats, es mantindrà amb una quantitat que cada any se li consignarà provinent de la recaptació de propis i arbitris de l’ajuntament. D’aquests ingressos es pagaran les gratificacions de tots els membres de la Junta i es cobriran les despeses de les obres. Els pagaments els farà la Taula dels Comuns de la ciutat, prèvia justificació de la despesa per part de la Junta i sense intervenció de l’ajuntament. Mensualment el President presentarà la comptabilitat al Rei, a través del Capità General de Catalunya i cada any a la Comptadoria General de Catalunya, respectivament. La capacitat de fiscalització de la Junta en l’administració de les rendes i propis de l’ajuntament és molt important. Les reunions es faran a l’ajuntament i segons determina el Reglament de la pròpia Junta, la periodicitat serà de 3 cops per setmana. El responsable de la direcció i realització de les obres és l’Enginyer militar, el qual és un dels membres de la Junta i té competències sobre tots el processos constructius: la contractació de personal, la compra de materials, l’elaboració dels projectes i la direcció de les obres, etc. d’acord amb un projecte general d’obres i de prioritats aprovat pel Rei i per la Junta El Cos d’Enginyers Militars fou creat per l’administració borbònica i respon als canvis en el cos de coneixements arquitectònics, en l’estructura professional, en l’organització de les obres, en els sistemes de dibuix i de projecció de l’arquitectura, etc. que es produeixen en la societat. Aquests professionals, que controlaran les construccions públiques a partir de la Nova Planta, estan lligats a l’escala de la jerarquia militar i per tant poden ser des de coronel o general Enginyer en cap a alferes Enginyer delineant o ajudant d’enginyer.

Descripció:

Documentació administrativa
Documentació tècnica
Plànols

Volum aproximat: 0,50 ml[tornar]

bottom